Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Webbutgåvan

Breven i webbutgåvan står att läsa i form av digitaliserade originalbrev.

Breven har transkriberats med hjälp av Transkribus, ett program för automatisk handstilsigenkänning. I dagsläget transkriberar programmet Edelfelts handstil med en träffsäkerhet på 97,25%. Detta möjliggör fulltextsökningar på en hög nivå. Länk till Transkribus.

I samband med de flesta brev ges referat av brevets innehåll. Med hjälp av referaten kan du få en överblick över innehållet och kan snabbt kontrollera om brevet innehåller något om teman som du är intresserad av. Brevreferaten presenteras i flera referatrutor. För varje sak och tema som Edelfelt tar upp i ett brev finns en referatruta med en kort beskrivning av vad det är frågan om. Rutorna följer den ordning som Edelfelt har följt i sina brev så att när han i brevet övergår till ett nytt ämne följer en ny ruta. Referaten sammanfattar innehållet på ett kortfattat sätt. För att få mera detaljer ska du gå vidare till den transkriberade fulltexten, eller det egentliga brevet. Breven kan också förstoras för ökad läsbarhet.

Konstverkstabellen utgår från och vidareutvecklar det konstverksregister som konsthistorikern Bertel Hintze publicerade 1944. Alla verk som förekommer i Hintzes register har i konstverkstabellen försetts med samma nummer som i registret. Hintzes beskrivningar av verken ingår också i tabellen. Därutöver innehåller tabellen Edelfelts egna ord eller beskrivning av verken samt redaktionens kommentarer som bygger på informationen i breven till modern som Bertel Hintze inte hade tillgång till då han arbetade med registret. Utöver de av Bertel Hintze identifierade verken innehåller tabellen också ett antal arbeten som Edelfelt planerade men aldrig utförde, och verk som verkligen blev av och omnämns i breven, men som Bertel Hintze inte kände till. Alla illustrationer i breven har också införts i konstverkstabellen.

I webbutgåvan ingår också bilder av Edelfelts konstverk. Det handlar om både färdiga verk och skisser av olika slag. På Nationalgalleriet finns alla Edelfelts skissböcker. Inom ramen för arbetet med utgåvan har så många skisser som möjligt identifierats och länkats till rätt konstverk. Målet är att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild.

Persontabellen består av alla personer som Albert Edelfelt nämner i breven till modern Alexandra Edelfelt och systrarna. De flesta är identifierade och har getts levnadsår samt titlar eller andra beskrivningar av vilka de var. Dessutom kan du vid varje identifierad person gå vidare och läsa mera tack vare länkningar till andra digitala resurser på Webben, som t.ex. Biografiskt lexikon för Finland, Suomen Kansallisbiografia, Svenskt biografiskt lexikon, Dansk biografisk leksikon, Store norske leksikon, Nationalencyklopedin, Wikipedia med mera. Förutom sina samtida skrev Edelfelt också om historiska personer och om fiktiva, mytologiska och bibliska gestalter.

I boken Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875−1905 (2004) har Nora Ervalahti, Laura Mattsson, Rainer Knapas och Maria Vainio-Kurtakko identifierat människorna som förekommer i de ryska breven. Denna personförteckning ligger till grund för den persontabell som har skapats för denna elektroniska utgåva. Här har persontabellen kompletterats med flera samtida personer samt historiska och fiktiva gestalter. Anna Kortelainen har också i Niin kutsuttu sydämeni. Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873−1901 (2001) identifierat personer som omnämns i breven och detta har också varit till hjälp i upprättandet av persontabellen.

Platstabellen består av de orter och platser som Albert Edelfelt skrev om till modern samt de platser där breven är daterade. Han skrev om platserna han besökte, men också om hemlandet, Amerika, krigsskådeplatser i Asien etc. Platser förekommer alltså både som verkliga platser som konstnären besöker eller där det sker något aktuellt, och som platser i en mental geografi eller mentala representationer av idéer, föreställningar och fördomar. Det går bra att göra sökningar på platser och orter som fri sökning, eller att titta på den platstabell som har gjorts upp.

Dessutom har varje brev getts sökord som kommer från ALLÄRS – Allmän tesaurus på svenska.