Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ateljéer Bibeln böcker bokhandlar dagstidningar ekonomi fotografier gymnastik inredningar kvinnor porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skönlitteratur studier (studieinnehåll) tjänstefolk väderlek

Paris d. 8. Dec. 1890.
Älskade Mamma
Att få Mammas kära bref tre dagar innan
jag kunde vänta det var för mig en så
mycket kärare öfverraskning, som det inne-
höll underrättelsen om Annis fullkomliga
tillfrisknande och om än allt står bra
till derhemma. Denna gång skrifver
jag endast kort, men ger det uttryckte
ga luftet att skrifva längre om några
dagar. Nu har jag verkligen ondt
om tid – har arbetat på förmiddagen
på en studier som intresserar mig mycket
Sehuru jag ej får den så som jag ville
skall kl. 4 på cours du soir och ännu
på de återstående timmarna tills
dess (kl. är nu göra färdig en skizz
hvar till Gérôme gifvit oss ämnet. Josna
hållande sin sköld, som stridstecken
(läs 8. hap. Jos. Jag börjar nu små
ningom får det i ordning här på
min atelier, men sofver ännu ej
här, dels emedan jag tagit det andra
rummet på månad, dels för att jag
ännu ej fått fönstren här så till
klistrade och staterade, att jag

kan vara fullkomligt lugn för
drag. Vädret är varmt och mildt
ehuru regnigt. Ack om det skulle
fortfara så hela vintern. En se-
min – kalorifer till 18 frcs, jernblick.
rör 4, 40, stolar à 5 frcs stycket och
ett och annat smått har jag köpt. Uter
står ett bord, som jag kan få till
10 frs en liten matta och ett staffli
mitt gamla är alldeles sönderslagit af
Lindholms concierge). Etters por-
trätt bli färdiga i morgon. I dussin
vänliga visitkort – då jag var der sist
var profkortet ännu ej färdigt. Dock
tyckte jag mig så att det icke skulle
tyckas så bra som jag trodde – Olje
målningar få alltid något gröft
i fotografi. Jag har arbetat dug
tigt i skolan. Detta har gjort mig
godt och jag är glad att ha gjort
litet nakna studier innan jag
börjar på med en tafla. Alla daga
har jag legat på bibliotheket
och Muser Anny för att samla må
teriatier till Rida ranka, och
har nu fått mobiliern och kosta
men
att
qui
mit
kok
hätter
Mar
han

frå
Alte
vore
mera
i
och
jag
aft.
ed
är
trött
ner.
jag
för

för
medde
le
de
dug
sig
A
hästa
men temmeligen klar för mig. Men
att sedan måla det bra – that is the
guestion. – Julqvällen har kom-
mit hit till Nilssons skandinaviska
kokhandel-kostar 15 frcs. Är det nu
bättre att jag köper t. ex. här eller ber
Mamma skicka dem med afrifna per-
mar – ty det blir det billigaste – nytt
hand. Han ej kosta så mycket. I mor
gon går jag till Ns bokhandel, och
frågan om ej N. kunde reqvirera af
Eder de omtalade exemplaren. Bäst
vore kanske att fråga Er, som har
mera vana i dessa saker. – Trå aftna
i veckan går jag på gymnaste har
som sagdt, båda bröstet alla morgon
och åter stark föda. Alla säga att
jag ser blomstrande ut. Härom
aftonen var jag hos Austens.
et konventionella sällskapslifvet"
är sig likt öfverallt, och jag är
trött vid dessa salongskonversatio
ner. Miss Sarah är förtjusande mig
jag förunderligt kall och liknöjd.
För att ta roligt i societetslifvet

bor man ha ett specielt intresse i
flamma, och deraf vet jag intet för ni
varande. Hos Bia Levin etc. har jag
varit med Adèle Ehrnrooth i sista
söndags. Adel. E. kallar mig allt för
farande sin älskade gosse och tyckes
särdeles glad då jag besöker henne.
länge stannar hon ej här ty hon
hon
är ensam och har tråkigt – utan resan
till Schweitz i denna månad. Att
jag fått figurera i morgonbladet som är
är ett nöje som jag sätter värde på
emedan det troligen ej kommer att up
i det värde bladet. – Nu blir klockan
4 och jag måste gå. Skizzen har jag
målat och Meyssat finner den bra.
garionen och husvärden hålla på
att spika upp ridåer här i atelier
prata och hamra så jag ej kan
hålla tankarne i hop. Meyssat sjungar
och röker och Gunnar sitter tyst viden
bok. – Dessa frader äro således hopkom
na under det värsta joro. Mera
härnäst. – ty Tusen helsningar
varma och hjertliga från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt har skrivit att Anni har tillfrisknat fullkomligt, vilket gläder Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • På förmiddagen har Edelfelt arbetat på en studie som intresserar honom mycket, även om han inte får den som han vill; på kvällen skall han på cours du soir [kvällslektion] och de återstående timmarna tänker han göra färdig skissen till det ämne som Jean-Léon Gérôme gett dem: Josua hållande sin sköld som stridstecken (kap. 8 Josua).

  Jean-Léon Gérôme Josua
 • Edelfelt börjar få ordning på ateljén, men han bor inte där ännu; fönstren är ännu inte så tillklistrade att han inte behöver oroa sig för drag; vädret har varit varmt och milt dittills; han har skaffat det mesta till ateljén, det som återstår är ett bord, en liten matta och ett staffli (det gamla är alldeles sönderslaget av Berndt Lindholms concierge [portvakt]).

 • Fotografierna av Ellen Edelfelts porträtt blir färdiga följande dag; det blir ett dussin vanliga visitkort.

  Ellen Edelfelt
 • I skolan har Edelfelt arbetat duktigt; han är glad att ha gjort lite nakna studier innan han börjar på med en tavla; han har varje dag varit på biblioteket och Musée Cluny för att samla material till Rida ranka.

  Musée de Cluny
 • Julqvällen har kommit till Nilssons skandinaviska bokhandel; han vet inte vad som lönar sig: köpa två exemplar av Knut Nilsson eller ha Alexandra Edelfelt att sända dem med avrivna pärmar; han kanske frågar Gustaf Wilhelm Edlund, som har mera vana i saken.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund Knut Nilsson
 • Edelfelt går på gymnastik tre kvällar i veckan, badar bröstet varje morgon och äter stark föda; alla säger han ser blomstrande ut.

 • Edelfelt har varit hos Austins; det ”konventionella sällskapslivet” är sig likt överallt och han är trött på dessa salongskonversationer; Miss Sarah Austin är förtjusande men Edelfelt är förunderligt kall och liknöjd; för att ha roligt i societetslivet bör man ha ett speciellt intresse, en flamma, vilket han inte har för tillfället.

  Sarah Austin Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • Senaste söndag var Edelfelt hos Bertha Levin med Adèle Ehrnrooth; Adèle Ehrnroot kallar honom fortfarande sin älskade gosse; hon är för ensam och har för tråkigt för att stanna länge i staden, denna månad reser hon till Schweitz.

  Schweiz Adelaïde Ehrnrooth Bertha Levin
 • Edelfelt har fått figurera i Morgonbladet.

 • Klockan är mycket och Edelfelt måste gå; skissen är färdig och Albin Meyssat tycker den är bra.

  Albin Meyssat
 • Garçonen [springpojke] och husvärden spikar upp ridån i ateljén; Albin Meyssat sjunger och röker, medan Gunnar Berndtson sitter tyst med en bok; brevet är således skrivet under det värsta oljud; Edelfelt sänder tusen varma hälsningar.

  Gunnar Berndtson Albin Meyssat