Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider avskedstagande båtar beställningar brev dagstidningar ekonomi fartyg författare franska franskhet fransmän kaféer kläder kvinnor litteratur lyrik musik pensionat politik resor sällskapsliv slang (språk) sommar språk stipendier studenter studentnationer tåg tjänstefolk tyskhet utställningar

Började d. 25 maj 1895, fortsatt
de
Älskade Mamma
Fastän jag ännu ej fått Mammas bref, han
as jag helsingfors
på alla mig så att Micka göra slägtiga
min kan den ungrad till Ellen, så att
DE LA REINELLE
stole dag. Fick mig att jag får
e sig denna med vidt i Eder en af
enl
afton trassligt om
ro allt alla, med ord författa der dag saken
är egens pensla grade de att
lett befattida att fantligt åse det
om dessa dagar och den derfligare att
så förde jag hos mig ofta af dagarna
lfreda på sina der der R. ty allt men
blef angent än slaskig svar riklig onda
och slagna för allde en slagrygga i stadd
aftreg har jag gjort att många tala
har jag af han har henne och jag
hef det gent att i det han har
till skullerade den enda
Souffringastra o. s. i det skall
sini samt aldrig då jag att mig har

något café eller café-chantant der det sett lifligt
ut, så har jag följt hem henne, och summa
summarum kommit, under halfannan veckas
tid till sängs först kl. 1 (ofla 2) och dock måst
vara upp kl. 7 på morgnarna. I afton
har jag tagit mig ledighet genom att
skrifva till P. att jag hade förhinder, och
tänker också nu sofva ut. I morgon
äro Filip och jag bjudna till Madame fagur
och i öfvermorgon skall jag följa P. till ban-
gården. – Hon har alls ingen lust att
skiljas från Paris och komma hem, der
hon påstår sig icke finna sympathiska
menniskor. – Så genompreussisk, Bis-
marksk, kong Wilhelmsk hon än var,
har hon dock dag för dag fått lof att
erkänna mera goda sida hos fransmännen och
Frankrike, – så att hon t. o. m nu säger
sig icke vilja dröja i Tyskland, för att
klippa det plågsamma skallandet på
midt franskt. – I söndags på e. m. läste
in fr. kl. 2 till 7 bara Victor Hugo-
Sedan några veckor är han min förtjusning
ja – jag kan säga att hans näst Runeberg
6
m
h
nos
An
si
det
Lika
är der
sälla

mas
hinne
långla
o. s. v
går h
tyf o
en

ro
er
trad
5 på
läste
örjer sig
eberg
Atte

lust

är den skald som gjort det första intryck
ja mig. Hvad det skall bli roligt att der
jag kommer hem, med Mamma på läsa
les orientalis, les feuilles d'automne och
ischats de crepuseule. Pauline var alla
les förtjust. Vi kunde icke nog beundra
och hänföras. Mlle Suzanne säger, att bara hon
mötte V. H. på gatan, så skulle hon ej
kunna svara för att hon ej skulle flyga hos
nom om halsen, – och i sanning, denna
stora genomädla ande som alltid ställer
sig på de förtrycktas, de svagas och lider
des sida, måste bli oss här och bekant.
liksom Runeberg är han mångledig, – men
är dock ständigt densamma storslagna,
stolta, genomfranska anden.
Fortsatt d. 27. – I går fick jag Mam-
mas bref som för ett par dagar satt mitt
sinne i ett tillstånd af glädje och hem-
långlan, tveksamhet när jag skall nu
o. s. v. – Tusen tack. Tro jag icke i
går kom mig att svara derpå var heller
tyg då jag hela dagen var med.
v. ailline, som reste i dag, och kom

hem först kl. 2 i natt. Saken var näml. den
än Filip och jag voro bjudna till Mme Jaquinot
på middag – en afskedsmig för Karlen.
Det var utmärkt roligt på. Med med salen
hela sällskapet med sin fotroliga pret. Efter
åt då stämningen blef alldeles egentligt
lifvad – Min faquinot jag är mycket glad
och har att utmärkt godt med de
att Filip och Mlle faibig i kostym skulle
utföra den ful är fart som de då
ofta sjungit. Sagdt och gjorde – på arg –
röd nattenster en då schal. Jag tar en skor
och ritar diabolika ögon och har
honom och så var det färdigt. Vi matta-
de alla så vi voro alldeles sade past att
Filip Mephisto som jag att och är genom
tar
rummet under de mest stort dagen
åtbörder och skiner. – Det blir den lustiga
och lustigare. – Sedan ej sett lugget
oss sjöng han, då naturligtvis demarken
en massa dueller med perlag. – Rola
middagen höll Magning ett hos
hjertligt tal (skål! Mrs Gastien, soligt
för Mlle Marquerite, il Jaquinots
söta älskväda dotter, men genom

vänner Bs lustiga sätt blef det bara ett
rysligt skoj af hans storartadt började
discours. Det är märkvärdigt hvad Filip
talar bra franska. Jag har hört ingen
finne (af dem som äro här eller varit här
ha en så ren accent som han, fastän
han ibland öfverdrifver, och söker närma
gatuspråket – "l'argot". – Han har ännu
ej varit här ett år och talar redan så svara
ligt bra. – Också få Filip och jag ofta kompli-
manger för franskan, – jag vet dock nog mig
sam huru mycket som fattas. Att jag
något han är väl ej underligt då jag hört
staller
och hör franska från morgon till qväll ofta
gå 3 à 4 dagar utan att jag hör något
svenska talas. – I dag följde jag G. till Dan-
gården, bestyrde om hennes vågager och
jag henne resa af med sin trogna jungfru,
kl. 8 på aftonen. – Hon var minsann
ytterst ledsen öfver att lemna Paris och
jag fick använda all min glädlighet och
all min svada för att trösta henne.
Hon lefver nu i den fasta tron att
skall komma genom tjock håller
då jag kommer hem – får se huru det

skulle kunna gå ihop med kastan af tera
gånger bad Paulien med helsa Mamma
alldeles ofantligt. Hon skulle så ofantligt
hera vilja se Mamma snart i Stockholm,
Mamma skulle möta mig der, så är han
nes plan. Jag tror dock att hvarken det en
eller det andra blir utaf och att jag då
jag i alla fall kanske på hemresan skulle
dröja någon eller några dagar i Holland,
framför allt skulle vilja så fort som
möjligt komma till det älskade hemmet.
mycket tomt blir det efter Paul-
lin, dock kan jag ej neka att de sista
veckorna med det långa afskedstagandet,
brofvat mig mycket tid, mycket mera
än jag borde få uppoffra. – Det är så
lätt för personer som ha ingenting att
göra att proponera nöjen o.d, och de kun
na ej begripa huru svårt det är för
den som vill arbeta att gå in på förslaget.
Mamma frågar mig om Ps porträtt.
det har aldrig varit annat än en
liten teckning jag gjort. Och den skall man
ma få se då jag kommer hem. – Och
nu till hemresan. Jag tycker nu vid har
och
icke,


ti
ett har
man begrundande att Mamma har full-
komligt rätt. Jag hade likväl kunnat kom-
ma hem nu, och återvända i höst, som än
komma hem i höst för att fara hit efter ful.
Hela projektet att uppskjuta min vitete
har till hösten kom sig deraf, att jag första
den nyländska pensionen kom som en gåfva
från Himmelin ej säkert visste har jag
äter skulle kunna få tillfälle att resa
ut, och jag derföre ville förlänga min
vistelse har så länge som möjligt. Ne
är det emellertid så att jag måste göra
illustrationerar till Julguallen färdiga,
men sedan tror jag (i Juli, början på Au-
gusti) blott börjar iklöfs kopia, och
lemnar utförandet till min nästa Pariser
sejour (Herad den plågar mig. !)
skulle då gå en medelväg, komma hem och
få se af vackra sommar och göra studier
efter naturen. – Weir råder mig att
återvända ännu medan det är vackert.
Han sjelf ännuar flytta ut på landet.
Allt detta få vi senare se. Nog vore
det bra roligt att vara med Mamma
och syskonen någonslar på landet – hvar
icke, så blir det ute lika roligt i Helsingfors. –

I dag på morgonen sade Boulanger om min
sta dertin et distingué – hvilket gladde
obeskrifligt – Jag skall snart skrifva
jag
om der den jag afsände hem. Måtte
de och sal. Också porträttet af lilla tagnan
Leinholm komma framse tid. – Af
staden ser jag aldrig tänkt exponera
mera än Mamma kommer troligen
att anska som jag. – Den enda afton
jag under sista vecka ej var med
Berlin var jag hos Austrus. De resa
i några måndag till något af baden
vid hafvet och sedan i höst till Italien
det är ändast bra ledsamt att ej få så den nästa
gladar mitt Salen mer. – Tänk sådan äter. Jag
hade gladet möte mig de 2 unga på Salongen
liksom i dag, skördag, och olyckan ville att
Sälningen de lagar slängd i och för Juryns
dom slutande med. En gång i sista veckan
efter jag land för Salongen och gick teckna
dela optimiddagen omkring med dem.
Och nu goda älskade Mamma kl.
af och ser som just nu hem från
en om allen omning. Han är illa fast
med sina landsman och – innor.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Fastän brev från Alexandra Edelfelt ännu inte kommit sätter han sig ner för att skriva på systrarnas födelsedag; planen att skriva till Ellen så att brevet kom fram på den stora dagen gick upp i rök.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Pauline Ahlberg reser bort om några dagar; hon skulle resa redan den 23 men blev p.g.a. ångbåtarna från Lübeck tvungen att stanna här ända till torsdag.

  Lübeck Pauline Ahlberg
 • Pauline Ahlberg har velat tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans med Edelfelt; några kvällar har han varit hos Jaquinots, andra kvällar har han hämtat henne för att gå ut i det stora Paris, till boulevarderna, champs elysées, och Boulognerskogen; ofta har Pauline velat stiga in på något kafé eller café-chantant där det sett livligt ut; under en och en halv veckas tid har han därför kommit i säng först kl.1 (ofta 2) och ändå behövt vara uppe kl. 7 på morgonen. I kväll har han meddelat Pauline att han har förhinder och tänker sova ut.

  Paris Bois de Boulogne Champs-Élysées Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Följande kväll är Edelfelt och Filip Forstén bjuden till Madame Jacquinot; dagen därpå ska han följa Pauline Ahlberg till bangården.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • Pauline Ahlberg har ingen lust att åka hem från Paris; när hon kom var hon genompreussisk, Bismarkisk, könig Wilhelmsk; dag för dag har hon fått lov att erkänna goda sidor hos fransmännen och Frankrike, så till den grad att hon nu säger sig inte vilja dröja i Tyskland för att slippa det plågsamma skällandet på allt franskt.

  Frankrike Paris Tyskland Pauline Ahlberg Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Senaste söndag läste Edelfelt Victor Hugo tillsammans med Pauline Ahlberg; Hugo är den skald som näst efter Johan Ludvig Runeberg gjort störst intryck på Edelfelt; det skall bli roligt att tillsammans med Alexandra Edelfelt läsa les Orientales, les feuilles d'automne och les chants de crepuscule; Mademoiselle Suzanne säger sig kunna kasta sig om halsen på Hugo om hon mötte honom på gatan.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Victor Hugo Suzanne
 • Liksom Johan Ludvig Runeberg är Victor Hugo mångsidig, men ändå ständigt densamma storslagna, stolta, genomfranska anden.

  Johan Ludvig Runeberg Victor Hugo
 • Brevet fortsatt den 27.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev, som väckte tacksamhet och hemlängtan i honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Pauline Ahlberg reste idag.

  Pauline Ahlberg
 • Föregående kväll hade Madame Jaquinot hållit en avskedsmiddag för Pauline Ahlberg; Edelfelt och Filip Forstén var bjudna; Filip underhöll sällskapet med sitt tokroliga prat; Madame Jaquinot föreslog att Filip och Marie Friberg i kostym skulle framföra den scen ur Faust som de så ofta sjungit; alla skrattade sig fördärvade åt Filips Mefisto som for av och an genom rummet.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot Marie Friberg Faust Mefistofeles
 • Under middagen höll Madame Jaquinot ett hjärtligt tal till Pauline Ahlberg; Filip Forstén höll ett tal till Mademoiselle Marguerite, Madame Jaquinots dotter.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Det är märkvärdigt vad Filip Forstén talar bra franska; Edelfelt har inte hört någon finne ha en så ren accent som Filip, även om han ibland överdriver och försöker härma gatuspråket "l'argot"; han och Filip får ofta komplimanger för franskan.

  Filip Forstén
 • Edelfelt följde Pauline Ahlberg och hennes trogna jungfru till bangården i dag; hon var ledsen över att lämna Paris; hon lever i förhoppningen att Edelfelt ska stanna till i Stockholm på resan hem och att Alexandra Edelfelt ska möta honom där; Edelfelt tror att han möjligen stannar någon dag i Holland, men vill i övrigt komma hem så fort som möjligt; det blir tomt efter Pauline även om de sista veckorna och det långa avskedstagandet berövat mycket av hans tid.

  Paris Stockholm Holland Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Alexandra Edelfelt frågar om Pauline Ahlbergs porträtt; det är bara en teckning han gjort och han ska visa den då han kommer hem.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att han kunnat komma hem nu och återvända i höst; när han gjorde upp sina planer visste han inte om nyländska avdelningens "pension" och ville därför dra ut på vistelsen så länge som möjligt eftersom han inte visste om han hade möjlighet att komma tillbaka; han skall använda tiden till att göra färdigt illustrationerna till Julkvällen och börja på August Eklöfs kopia; han skulle hinna hem för att se en bit av den vackra sommaren och göra studier efter naturen; Julian Alden Weir råder honom att resa medan det ännu är vackert; det vore roligt att vara med Mamma och syskonen på landet, om inte blir det lika roligt i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt August Eklöf Julian Alden Weir
 • Gustave Boulanger tyckte att Edelfelts studie var utsökt och stilfull.

  Gustave Boulanger
 • Den enda kväll i sista veckan som Edelfelt inte var med Pauline Ahlberg, tillbringade han hos Austins; de reser följande måndag till något av baden vid havet och sedan i höst till Italien; det är ledsamt att inte mer få se Miss Sally Austin.

  Italien Pauline Ahlberg Sarah Austin Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • Edelfelt hade stämt möte med Sarah och Mary Austin på salongen idag, men salongen var stängd på grund av att juryn skulle göra sina domslut; förra veckan hade han träffat på systrarna Austin på salongen och gått omkring med dem hela eftermiddagen.

  Sarah Austin Mary Austin
 • Klockan är mycket och Julian Alden Weir kom just hem från en amerikanska bjudning, så Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt.

  Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir
 • *Alexandra Edelfelt ska inte bli förskräckt över Edelfelts hastigt nedskrivna kommentar om att lämna utförandet av August Eklöfs tavla till nästa vinter; han ska försöka göra den färdig redan nu.

  Alexandra Edelfelt August Eklöf
 • *Snart borde Edelfelt kunna skicka några utkast till Julqvällen.

 • *Det lockar att åka till nordiska studentmötet på vägen hem genom Sverige, men Edelfelt har redan fått så mycket och tycker det nästan är syndigt med ett sådant extra nöje; han befarar dessutom att han kommit långt bort från studentvärlden och att det skulle bli dyrt; han hoppas finländarna hedrar sig och lyckönskar de av hans kamrater som åker.

  Sverige
 • *Edelfelt har bestält och fått ett par byxor för 30 francs; han tror att utgifterna för den svarta rocken är för dryga för tillfället och sparar dem till senare på sommaren; han kommer att gå till Jacquinots, men tror att han klarar sig utan den svart rocken.

  Jacquinot