Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ateljéer beställningar brev ekonomi engelska engelsmän föreläsningar hotell kaféer konstutställningar mat professorer resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) språk stipendier studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet tavlor

Paris d. 17 februari 1895.
Älskade Mamma
Mammas bref i förgår och Estlanders och Lagers person
liga helsningar i går voro båda för mig angenäma
öfverraskningar. I går kl. 7 på aftonen, då
jag kom hem från middagen, såg jag Lagus' hört
Conciergens loge, och skyndade mig genast
att, såsom på kortet var angifvit, träffa har profer
sörer på Café Liede. Visserligen var jag bjuden
på en socier familière hos Berthand och Rohet
samma afton. och jag hade väntat mig mycket
nöje deraf, dock var naturligtvis nöjet att träffa
de finska professorerna och genom dem få personliga
helsningar från hemmet mycket större. På
krade fann jag församlade Lindholm Becker, Liljen
lund, Caveeu, Eneberg, Lagus och Estlander samt
dessutom at Esaias Tegner från Lund. Lagus
och Estlander tycktes vara glada att se mig,
och berättade mycket hemifrån. Med Estlander
som för resten samvetsgrant uppfylde den misser
som Mamma gifvit honom, att kala lagen för mig
i afseende å dieten, talade jag mycket som
llens helsa, och tycktes han, såsom alla sig
mina, att hennes bröst är bättre nu än i fjol va-
ras. För resten tyckte han ej att jag hade för-
andratsig på något sätt. Hvad Lagas blifvit
gammal! Han talte om de sorger han haft
om Annas senare sjukdom o.a. Han var
mycket glad öfver att få sin frus bref.
Snart blef det oss alltför varmt stå Siede
och vi beslöto att draga oss till Grand tale
der det fanns mera utrymnig och der fler
na rigtigt skulle få beskrifva om festlighet
terna i Leyden. Det var på vägen till
grand Café, (som sägers rigtigt tog mig per an-

resa och förehöll mig nödvändligheter af hen-
Ledalexamen. Han använde all sin oratoriska
förmåga för att bevisa mig, det endast den
grundliga lärdomen kunde deringa en
menniskorjäl i den nödvändiga sammagten
och gifva den det inre lugn, som i alla
stormar står oberördt af olyckan. Dock
tyckte jag kan snöttade sig ofantligt
de han åter formligen rådde mig att
så en skral och slarfvig grad, med Laul
dratur i esthetik och sedan, akprobytin
hela vägen igenom. Jag försökte fåfängt
att invända några gånger, att jag äfven
om aldrig lagern kommer att kröna min
panna, dock skulle sträfva efter bildning
och verande, fåfängt förklarade jag att jag
i framtiden alltid skulle bemöda mig om
att ej bli en dummer jons. Jag låt någon
sala till slut och svarade intet, tacksam
var jag emellertid för det stora intresse
han visade mig. Han menade att jag på
à 2 år skulle kunna undanstöka graderal
studierna, och att 1 à 2 års förlust i min
li
tistiska utveckling skulle betyda så ofantlig
litet. I båda fallen är jag af olika åsigt
Jag har ju sett t.ex. Litid, som har bättre
läshufvud än jag använda 4 år för graderlig
studierna, och dertill varit mycket flitig
sekniken borde du nu småningom ha läst
dag" menade dugas. Det är ungefär som att
till att en höst skulle lära sig att skrifva
sers på någon viss tid och sedan under
sitt afesstående lif endast skulle kunde
använda sin förvärfvade prinskap.
Sedan vi kl. 1 12 vidslags följt herrar hem till
till
la
o
äs
vi
my
ge
bjen
80
en i
möte
är li
tinn
dom
tåg
jag
icke
Ståls
kräd
att

den
triska.
den
er
äten
asent
är bättre
pnadtal.
flitig
läst
att
skrif
ensdag
dt
tte
till sig, Hôtel Corneille, midt emot Odion kunska
Laten, gingo vi alla hem. Emellertid blef det så
dumt beslutadt, att Hertzberg och några under
skulle följa den till Notre vande och Clen, följande
dag, men jag ej fick veta hvar jag skulle träffaden,
då jag var hedrad att komma med deraf från A.
middagen, tillföljd af Coris föreläsning, det
jag, som alltid, lofvat sälja Pauline A.
Ehuru jag sökt Ferfbug Enchere och Caver
i dag, alla förgäfves har jag ej kunnat, få redan
på, hvar alla finnan hålla hus i dag
och har jag såldes ej sedan sett dem
I morgon skola de resa. –
Viole Levin riste i dag morgse. Jag var hos han
se i går för att föra henne till Gaulmir A., med
hon kunde ej kommo var sedan hos henne
och eftermiddagen. Hon gaf mig vid afske-
det. I francs, utgörande. Intenter beste
och vagnen från och till theater, tackade mig
mycket, och talar om att hennes pappar
gerna ville ha en liten köpa efter någon
gena tafla i Luxembourg af min hand.
Weir är alltännu sjuk, kostar och häckligt
men åter och sofver bra, hvarföre jag ej kan
motstå den syndig – tanken att han nu
är litet pjåkig. Rysligt tråkigt är hans
lynne nuförtiden, dels tillföljd af sjuk-
domen, dels tillföljd af att han ej fått
något färdigt för en exposition i Amerika
jag har fått hemta upp mot åt honom
till alla mål, ty han går ej ut. Jag lider
tåligt, för taligt ofta, tycker jag, hans
krånger i småsaker, allt vid tänker på
att han för närvarande är sjuk och att

men i sådant fall är "hors loin. – Jag har den
efter den sista helt och hållet förlorade veckan
fattat ett förtvifladt beslut af skicka några naknar
Aaudier till Helsingfors för täflingen. Becker under
stöder mig der jag håller på med att göra en
landskapssom till en liten spelande pojke, och
blir detta således ett slagt mellanting mellan
studie och tafla. Becker menar att jag famntligt
Calle Holms flicka skulle utställa studiern
Nu beror det på om jag får färgen att tacka
till nästan måndag, då jag med posten tänka
afsända studier. En spelande fann; en
karl rygg, en qvinnotors, allesamma
berömda af Gérôme. Jag skall någon af dessa
dagar skrifva ett oppet bref till Culle talen
för att be honom få taflan. I Borgå må

man väl kunna på en låda. Nu då det finn
nes jernväg, borde det jag ej vara särdeles svårt
Jag hoppas att man med posten skall
krinna så saker fram till Finland på 10 dagar
Om också transporten kommer att hört
något dyrt, så får man väl ändå lof att under-
kasta sig detta. I morgon börjar concour
des places för Yvons klass, ty harföret
är nu utgånget. Ah! hvad det är gräsligt
tråkigt: perspektiv, anatomi, ornament.
I numera alls ej hålla tänka
ha tillsammans, ty har sitt några den
rikanare och engelsmän hos Weil som
prata rysligt. Hvad det är föran

ej kunna tala engelska. Jag förstår bra
mycket men har jag aldrig studerat
smaket. Farväl och godnatt älskade
Mamma, kins Ellen Anni och Bertha
helsa hjertligt Morbror och alla är den

Just nu hemkommen från middagen i tremene de
Buci der jag af Hertzberg fått finska tidningar,
kan jag ej låta bli att uttrycka min stora,
tacksamma, lyckliga känsla af förvåning då
jag läste om att Nyl. afd. gifvit mig 700 mk
Det regnar ju pengar. – Gud är god och
menniskorna äro goda och jag bra oförtjent
af allt detta. Mera härnäst härom.
I dag har jag af Gérôme i Concours
de peintur blifvit klasserade som den

5te i atelier (i oktober likaså den sta
fanuari d. 6te) sål. har jag hållit min
platsganska bra. – Gérôme gick åt
mig dugtigt, sade att min studie hade
lyckats hvarken i teckning eller färg, men
sade han "je vois une recherche serieuse,
et nous arriverons à coup sur.
Tacka alla Nyländingar. – Tacka dem.
Hvad jag känner mig ovärdig, usel, oduglig.
Vi bli nog folk af"

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev var en angenäm överraskning.

  Alexandra Edelfelt
 • Professorerna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander har anlänt; Edelfelt träffade dem på café Suede, där fanns även Adolf von Becker, Arvid Liljelund, Karl Alfred Caveen, Karl Eneberg, samt doktor Esaias Tégner från Lund.

  Lund Café Suède Adolf von Becker Jakob Estlander Arvid Liljelund Esaias Tegnér Karl Eneberg Karl Alfred Caveen Wilhelm Lagus
 • Edelfelt var bjuden på en "soirée familière" [informell/familjär kväll] hos Alfred Henri Berthoud och Paul Robert, vilken han sett fram emot men missade.

  Alfred Henri Berthoud Paul Robert
 • Jakob Estlander hade på Alexandra Edelfelts uppdrag läxat upp Edelfelt beträffande hans diet; de diskuterade också Ellen Edelfelts hälsa, som verkade bättre än i fjol.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Jakob Estlander
 • Wilhelm Lagus har blivit gammal; han talade om Annas sjukdom; han blev glad över sin frus brev.

  Anna Lagus Wilhelm Lagus Kristina Vilhelmina Lagus
 • Sällskapet lämnade café Suède för att gå till Grand Café där det fanns mera utrymme och där Herrarna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander skulle beskriva festligheterna i Leyden; på vägen till kafét hade Lagus för Edelfelt framhållit nödvändigheten av en kandidatexamen; bara grundlig lärdom kan bringa en människosjäl den jämvikt som är nödvändig; Edelfelt höll inte med och försökte försäkra att han i framtiden alltid skulle bemöda sig om att inte bli en "dummerjöns" även om han inte fullföljde en akademisk examen; Edelfelt trodde inte att examensstudier gick att undanstöka på ett till två år, Lulle (Julian) Serlachius som har ett bättre läshuvud än honom använde fyra år för graduala studier. Kl. 12 följde de Herrarna till Hôtel Corneille, mitt emot Odéon i Quartier Latin.

  Quartier Latin Grand Café Café Suède Théâtre de l'Odéon Leiden Hôtel Corneille Jakob Estlander Julian Serlachius Wilhelm Lagus
 • Det beslöts att Rafael Hertzberg och några andra följande dag skulle följa med Wilhelm Lagus och Jakob Estlander till Notre Dame och Cluny; Edelfelt kunde inte följa med dem på förmiddagen då han lovat följa med Pauline Ahlberg på Elme Marie Caros föreläsning; förgäves har han sökt Hertzberg, Karl Eneberg och Karl Alfred Caveen under dagen, men han har inte sett till någon finländare; följande dag reser Lagus och Estlander.

  Notre Dame Musée de Cluny Pauline Ahlberg Jakob Estlander Karl Eneberg Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen Elme Marie Caro Wilhelm Lagus
 • Viola Lewin har rest; Edelfelt var föregående dag hela eftermiddagen med henne då Pauline Ahlberg hade förhinder; Viola gav honom i avsked 9 francs för teaterbiljetter och vagn, samt meddelade att hennes far önskar en kopia av någon genretavla i Luxembourg.

  Luxembourgpalatset Pauline Ahlberg Oskar Levin Viola Levin Carl Axel Levin
 • Julian Alden Weir är ännu sjuk och Edelfelt hämtar all mat åt honom; Weirs lynne är tråkigt på grund av sjukdomen och för att han inte fått någonting färdigt för en utställning i Amerika.

  Amerika Julian Alden Weir
 • Eftersom Edelfelt inte hunnit måla under veckan har han bestämt sig för att skicka några nakenstudier till tävlingen i Helsingfors; Adolf von Becker understöder honom i beslutet; Edelfelt håller på att göra en landskapsfond till en liten spelande pojke för att göra det till ett mellanting mellan studie och tavla; Becker menar att han kan ställa ut pojken och Calle Holms flicka; till Finland sänder han studierna En spelande faun, en karlrygg och en kvinnotors, vilka alla har fått beröm av Jean-Léon Gérome; han skall skriva till Calle Holm för att be honom få tavlan från Borgå.

  Helsingfors Finland Borgå Adolf von Becker Carl Holm
 • Följande dag börjar concoursen [tävlingen] för platserna i Adolphe Yvons ateljé; det är "gräsligt tråkigt" med perspektiv, anatomi och ornament.

  Adolphe Yvon
 • Edelfelt kan inte koncentrera sig för Julian Alden Weir har några amerikaner och engelsmän på besök; det är förargligt att inte kunna engelska; han önskar Alexandra Edelfelt farväl, sänder en kyss till Ellen, Anni och Butti Edelfelt och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och alla andra.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Alden Weir
 • *Edelfelt har varit ett par gånger hos Berndt Lindholm för att måla hans pojke.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Edelfelt har kommit hem från middagen på Crèmerie de Buci där han av Rafael Hertzberg fått finska tidningar där han läste att nyländska avdelningen gett honom 700 mk.

  Crèmerie de Buci Rafael Hertzberg
 • I concours de peinture [målningstävling] placerade Jean-Léon Gérôme Edelfelt på 5 plats; Gérôme sade att hans studie inte hade lyckats i varken tekning eller form men han såg ett seriöst sökande.

  Jean-Léon Gérôme