Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel adresser (kommunikation) bildkonstläroinrättningar brev danser drycker dueller ekonomi fastlagen hotell karnevaler kläder kvinnor ledighet maskerader mat resor restauranger revolutioner sällskapsliv sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) teater universitet

Paris, börjadt fastlags tis-
dagen, slutadt söndagen den
Älskade Mamma. 14 februari 1875.
Mammas bref, med berättelsen om föreställ-
ningar för fru Zilliains, var en glad öfverraskning
ty jag väntade ännu ej bref på 3 à 14 dagar.
Tusen tack derför. Sedan jag sist skref
har för annan finnar, Ahrenberg och lilla
Bäck kommit till Paris. Jag vill minnas att
mitt sista bref talade om en bjudning
som Weir tänkte ha på söndagsmorgonen
för Dubois, Bertham och Rolest. Han
gick efter middagen, samma afton jag
skref på amerikanarnes klubb. Jag ha –
de redan lagt mig, då han kom hem,
och helt upprymd förklarade att han
bjudit ytterligare 12 (fal. summa 15) persi-
ner till oss på kaffe följande morgon.
Det vara en af hans vänliga i der eller
rättare sagdt nycker, och han blef helt
obehagligt afkyld, då jag kom fram med
den prosaiska frågare. Men huru i all verlden
skall vi få kaffe för 15 personer, då vår
kaffekokare drar jämnt 2 koppar, och
vi ej ha mer än de sluskid? – Ja det
har der rätt i " mente han det blir nog
svart" – hvarefter väckar klockan stäldes
på 1/2 7, på det att vi i tid måtte kunna

ut och på skilda håll söka förverkliga
Weirs stolia kalasplaner. Han sjelf gick till Creue
ni de Buci, jag till Creuner – de Lyon, och
båda återvände snopna med svarit att inga
koppar och thiskedar kunde fås, men kaffe
ifall vi sjelfva skickade efter det. Redan
hade vi fattat det förtviflade beslutet att
med hvar sin tvättkanna bege oss till
Cremereet, och att servera mokhan i glas,
koppar, spetsglas kruckor allt om hvartannat,
Då Conciergens fru kom upp för att städa.
O. fennesse! utbrast hon med ett gapskratt,
ställde sedan hastigt rummet i ordning, hemta
de upp tillbakör, bröd kaffe och söcker och vi komma
såkande ganska rigtigt i ordning. Snart komme de
inbjudna, haffet intogs under allmän glädlighet
naturligtvis till mina vänner
och jag höll mig
och Roll
Berthom med hvilka jag kunde tala. Allt
var slut kl. 11, och Robert stannade ensam
qvar med Weir och mig. Han tröstade mig
mycket i afs. å min komposition, som blifvit
nedskälld af Gérôme, och påstod att den aldrig
var så dålig. – På e.m. gjorde jag en
promenad i Champs Elysées, och såg bland
folkfventet den vackra Miss Austen
nu klädd i ljusblått, med sin Mamma och syster,
och jag fick helsa på henne. – Karnavalen
är börjar men är alls ej så rolig som den i slut
uerpen. Inga korteger, inga masker på gatorna.
d
h
ast
le

Creme
och

te
lan
att
las,
nat
låda.
kratt
hent
komm
uma de
ärdligt
e
n
Atte
de
edel
äkta
valen.
i öfver
gatorna.
fortsättning lördagen. Jag är om, vred,
förargad på mig sjelf och hela verlden,
ty en hel verna har gått förbi utan
att jag gjort strå i kors detta till stor
del. Viola Lewins och omständigheternas
fel. Sedan mitt konstnärslif började
den 5te Oktober 1873 kan jag ej min
nas en vecka, under hvilken jag läst
så litet, ja intet, som rakt likasom
kunde strykas ut från mitt lif, och
vid hvars slut jag känt mig mera
förtretad. Fotsposten om Kola Lewen
ankomst kom som sagdt i dag fören
vecka sedan. På måndagsmargonen
fick jag ett bref från Eklöf, der han
ber Att hafva godasten vara honom
till mötes vid bangården, samt under
en veckas tid vara hans guide i Paris
Han är ännu ej anländ. Sista som
dag kom Ahrenberg och hindrade
mig genom sitt struntprat att arbet
ta något litet på eftermiddagen. Mår
dagsmorgonen reste jag till Clichy, der
Peyrot hade lofvat ha en basmodell
efter hvilken vi under veckan skulle
måla. Peyrot hade glömt af hela
affären, och hade i stället en otreflig
åller gosse, rödnäst och tråkig som har

ville träger på mig. Afslog. Klef
fick jag lof gå till S. Miromenil. Hade
lofvat föra en bok till Pauline. Fick
ej gå bort förrän o. Tisdag kl. 1 hos
Becker, som hade en utmärkt.
vacker ung qvinno modell i finsk drägt
för sin hafta. Modellen mankerade.
kom först kl. 2. Dagern mörk och
arbetet slut kl. 5. Hann just jämnt
göra hufvudet och sidenduken får
diga i aqvarell. På aftonen på
stor bal hos Mme d' Connor, det
jag sedan en vecka var bjuden
Genom min Antwerpenvän Arthur
Detta var det roligaste under hela
veckan. Mera härom. Kom hem
från balen kl. 7 på morgonen.
Bäst, jag ligger i min sötaste sömn
kl. – 1/2 10 på morgonen, väcker
min bolagens upp mig med under.
rättelser att en ung som var i
ytter rummet och älskade tala vid
mig. Jag bad herre lemna sitt
kort. Det var
2020 Lee
som kommit utan att telegrafera
som öfverenskommet hade varit.

Hon skref på sitt kort att hon ville se
mig hos sig strax på eftermiddags. Hon
bor på Splendidhôtel. Gick dit (det
är långt borta, vid mitt operan kl.
2. Ingen viola, utgången till så
går till Louven, ingter Wiola, komma
mer tillbaka kl. 3 väntar från 3 till
22 5 i läserummet, studerande adres
kalendern och Fournal des Annonces,
den enda franska lektyr ty allt annat
var engelskt går bort i vredes mod,
äter middag, kommer tillbaka kl.
7. Violaglad och lycklig att se
– Jag har aldrig i mitt lef
mig.
sett något sämre arrangeradt än hen-
nes resa. På är det ej passande
för ett ungt fruntimmer att ensam
bo på ett hôtel. 2° kan jag ej förstå
att hon, som bott 15 månader
en pension; Genevi, ej skulle
kunna ha fått en rekommerdat till
något fruntimmer i Paris. 3° kan
ej fört att hennes familj e
bifvit henne någon skriftlig rekom
mendation till grefve Horn, utan
blott bedt hem gå till honom. 4°
förvånar det mig att hennes nottsli
ga kusin, baron de Lewin" kapte
nen, gift med en parisiska, ej brän

tiska der han till det heller ser sig
gifva henne några anvisningar, då han saker
har en massa bekanta i Paris, der han vintets
i åratal. Viola L. bjöd mig på the, och kl.
12 10 begaf jag mig af, sedan vi kommit
öfverens om att träffas följande dag kl.
2, för att gå till Luxembourg. Thorsdags-
morgonen går jag åter till Becker för att fort-
sätta min aqvarell. Ingen modell. Hon
skickade bud till B. och sade att hon var sjuk.
kl. 11. gick så kl. 2 till splendide Hôtel.
Viola icke der väntar 1/2 timme, men
förgäfves. Lemnar mitt kort och går bort,
och hjelper, för att göra något, Ahrenberg
te försök till
med en gravur à l'eaufeste som han an-
har göra. Gick sedan och åt middag, och
derefter kom A. och proponerade att vi
skulle gå på theatern och se demi-monden
som jag sedan veckotal ämnat gå och
se på denna pjes, gick jag in på förslaget.
Croizette mästerlig, Herrarne Delannes
Got m. fl. mycket bra. Broiret, som alltid
förtjusande i de naiva, oskyldiga rökina.
Ahrenberg tyckte det var tråkigt tro-
ligen emedan han var tvungen att sitta
tyst så länge, och beröfvad sitt älsklings.

nöjes att tala om sig sjelf, och den barnsla
ge, beskedliga faakko, den stora arkitekter
poeten målaren, en fortisten, den snillrike
fackko – somnade under, andra akten. Han
lär troligen den första som Alexande Dumas
spännande stycke haft en dylik verkan.
Han gick bort efter andra akten. Som
théâtre Français (likasom alla andra theater
i Paris slutar först kl. ½ 12, kom jag
hem kl. 7 vid lag och finner till min stora
ledsnad och förvåning, att Weir, som på mor-
gonen klagaf öfver hufvudvärk, sjukast in
i feber och nu låg för ankar, så att han ej
ätit på hela dagen. Som ingen menniska
hade varit uppe hos honom, och han dock
kände kunger och behof af något svettdrifva
de, så fick jag springa till bagaren, som redan
slängt sin butik, vidare till apoblicket och
sist till en tobaksbod för att skaffa tand
stickor. Uppkommen igen lågade jag thé,
och gjorde en dugtigt eld, samt täckte en
W. icke allenast med täcken och scharlar
utan äfven med mattorna från gallent, – så att
ej kom till kojs först kl. 1/2 3. Följan
de morgon berättade han att han kommit
till svettning och febern var öfverstånden,
men att hostan) och nalssjukar ännu var
qvar. En ny brasa gjordes fante det allt
hvad som kunde förorsaka drag, såsom dörre

och fönströpringar tillstoppades. En hans
rat Bates, kom upp och vi började just
att stöka till en frukost hemma med
biffstekar och chokolad, då en betjent
från Splendide Hôtel kom med ett bref
till mig. Som fr. Viola Lewin skrifver
till mig på franska, så lydde brefvet mig.
som följer, je vous assure monsier que ça
n'était pas sa faute, que je ne vous ai pas
ou hit, et car je rentrais peut être cing
minutes après que vous étier parti, mais
je vous prée de venir me voir aujourd'hu
à 6 hinnes précises, de soyer pas fästa
etc. etc. – Summa summarum paris
kl. 6 befann sig undertecknad i splendids
hôtel. Hon höll då på att äta, och jag
ville ej störa henne, och kunde ej anta
hennes inbjudning att äta middag der, då
som sagdt, dinera var serverad till hel
ten, och jag dessutom ej var så klädd att jag
kunde uppträde vid en talele-d'hôte. Gick
derföre ut och åt på ett Crémerie
och var tillbaka kl. 11. "Nå tycker inte han
Edelfelt att vi i afton skulle gå på fran-
cais? M. Edelfelt var just ej mycket
lifvad, efter som han varit der afto-
men förut, och dessutom sett Phili-
Lerte, hvilken, jamnte l'Avare skulle
gifvas. Emellertid ansåg jag det på

satt och vis som en inbjudning från
Fröken Violas sida, och sade ja, isynnerhet
som jag ej kunde begripa på hvilket an-
nat satt Ni skulle få aftonen till
ända. Vi togo så en vagn, ty det
regnade gräsligt och kommo till theatern
Der voro alla platser till 4 frcs utsäl-
da, återstod endast de till 5 frcs i
andra raden, eftersom man ej kan
gå med ett fruntimmer på parterren
eller paradiset eller 4 radens sidologen
Jag två biljetter således, och vi fingo nu
het bra platser i andra radens fond
Frviola såg salig ut, njöt af spelet och
utbrast: Oh ej jemmer, tellement
joli, hvilket polyglott utrop ofta för-
nyades. Så blef spektaklet slut,
och jag var gräsligt sömnig. Vi togs åter
vagn och resten hem till splendide hôtel.
Denna afton kostade mig således
vagn
85
18
2 biljetter
Lemonadts fr.
98
viola vår törsta
25
2
Vägn (efter 12
4 fr. 15 cent.
hvilket för mig är bra, mycket pen

gar. Min fröken talte ej ett ord om
att hon ville betala något af det jag
gaf ut, och tyckte bara att det var
"tallement joli" hvilket jag ej just
tyckte. Jag hade tänkt köpa mig en
ny hög hatt, ty min gamla är allde-
les faslig sedan iskorpan på nyårs –
dagen, och haltmakarne säga att den är
irreparabel (också har jag gått med den dag
gligen i alla väder) men denna utgift
får nu krypa i skrinet. Jag tycker
ej om att bli bjuden, men ännu min
dre om att på sätt och vis blifva tven
gen att betala ut för främmande min-
niskor. – Pauline Ahlberg har
varit så god och, utan att jag det minsta
beft henne derom, lofvat föra fr. Viola
till Cluny i tisdag. Fr. Viola lärer
na här en bekant fru från Schweitz
med hvilken hon varit i Versailles,
men som numera ej lär ha tid att
följa henne. – Hon är så bortkom-
men i Paris, som möjligt, också är det
ej att unda på. Hon väntar med
okålighet Eklöf, för att få följa med
hann till London. Dock kan jag
nu ej med bästa vilja i verlden säga

när detta blir af. Jag har blott till
mina "soins abligeants erhållit två bref
till honom. – I dag lördag har jag åter
haft förargelser. Kl. 9 kom jag till Berber
och modellen var der. Vi hade knappt
arbetat en qvart timme, då kaminen började
röka in på det förfärligaste sätt vi
ppnad
väntade roligt en stund, stängde sedan första
och dörrar, men allt förgäfves Köken
lade sig redan i tjocka svarta läger på
vara ansigten, kragar i manskeller och
måningar. Hvad var annat att göra, an
att skicka bort modellen, ha henne kom
tillbaka kl. 1 och sedan gå och skaff
en fumist", en platslagare för att söta
och göra rent röret. Kl. 1 var allt
i ordning, men ingen modell. Vi
gingo båda, Bode ju i vredesmme till
henne, men hon var utgången, och kom
ej. Jag tecknade något litet, men för
dock hem kl. 4. Här måtte mig en
ny förargelse. På morgonen hade jag
flere gånger sagt åt Conciergens
gosse att han skulle be sin pappa
eller Mamma genast fliga upp för att
göra eld åt Weir, hemta honom fru

kort och så vidar. Detta hade pojken
glömt! Och N, som går uppe och endast
är trött efter febern var ond och
vresig, isynnerhet som han under
hela dagen gått och trött att jag glömt
att säga till åt Conciergen. Sedan
jag förklarat förhållandet, blefvo
vi goda vänner igen, och beräglade
freden med ett glas. Bates kom
hit för en stund sedan, sitter och
läser högst Washington Irving, thée
puttrar på kakelugnen, och vi skola
snart intaga en stilla diner hemma
bestående i trié, smör och bröd, ost,
och stekta applen.
Söndagsmorgonen. Jag har idag
morgonen fått ett bref från

Pauline, der hon säger att hon
sedan jag sist såg henne, i fredags, legat
i feber och nu var konvalescent,
samt önskade att jag skulle kom nå det
i dag kl. 8 på aftonen
Balen hos Mme Oconnor på
fastlagstisdagen har jag ännu ej

talat ett ord om. Mig of
rik af gammal soländsk familj, som
namnet antyder, och bor i Champs-
Elysées, det engelskt-amerikanska
qvarteret. Arthur och jag kommo det
behörigen friserade, behandskade och
befrackade kl 1/2 11 och voro bland
är allra förstå. Mr O 'Connor är
s
omkr. 31 år, vacker och elegant
svartsammet och diamanter, hen-
nes två döttrar, den ena 18 den an-
der 16 år äro icke vackra min behagligt
ga flicka. Snart kom det mycket
folk. Herrar med Chapeau-ciaque
hederslegionen och vaxade mistisk
fruntime, mycket decolleterade och
med briljanter, öfverflöd. Man
kände sig sjelf helt "dé paysi" i
så grannt sällskap. Den ovilkor-
lagen vackraste senen var en
ung Mlle Da Costa från Nizza,
hvars pappa skall vara mycket
rik och har gjort sina förmögenhet
i Ostendern. Hon var alldeles
genomfin. Fin, vacker profil
bruna ögon och ljusbrunt mår

klädd i en ljusblå siden klädning
med silfverskir. Oh? hvilka
toilette der var, extravaganta
kanske, men smakfulla och mo-
derna. Mamma vet kanske att då
merna nu åter snöra sig mycket
och att lifven gå i ett med kläd
ningen. En ung amerikanska
hade alldeles pudradt här.
En annan reine du bal" var
en ung amerikanska från New-Orleand
som endast talade franska, och knappast
kunde engelska. Som Mamma vet är nästan
hela New-Orleans franskt. Hon var vacker
och förenade med den amerikanska friheten
säkerheten i sätt den franska behag sjukar
Mme O connor gick omkring och såg
om alla dansade, och då hon då och
då upptäckte mig ensam i ett
hörn, förde hon mig med värk till
fruntimmerna och tvingade mig att
dansa. Så fick jag uthärda en
sin qvadrill med en fransk, aristokra
tisk fröken, rätt ful och gammal, så

jämrade sig öfver revolutioner
och föreställde sig att man i Norden
ännu hade traditionerna qvar. Hon
frågade mig om jag varit på bal i Vily
sée hos Snai-mation, der hon nylige
varit. – Jag riskerade mig ett gå från
till den vackra Mlle Då Costa, och
frågade om hon hade någon danser
lediga. Lyckan stor mig bi och
jag fick dansa en qvadrille och
en polka med henne. I början var har
visst litet nådig, men snart blef
hon dock lifvad. Ett sådant ansigte,
och en sådan toilett! Jag dansade
hela aftonen så godt jag kunde, men
till kotiljongen fick jag ingen dem,
och drog mig derföre med Arthur,
en ung juris-student och en arkitekt
en Mr (Cjorin de la Filade i buffes
der vi gjorde oss glöda dag är.
Vi gingo alla bort på en gång och
blefvo mycket goda vänner under
vägen. – gingo in på ett kake, midt
emot Valentiko. Kus St honoré,
der den stora maskeradbal pagick
Hvilket lif i kaféerna dessa mask

råd aftnar. Den unga jurisstudentin
var en mycket sin gosse, och prågade
rätt mycket om Hedes universitet
då han hörde att jag varit studant. – Men
ofantligt glädje hörde han att vi ej
voro tyckt sinnade, att vi ej hade
dueller och bierkneifen. Han var
strassburgare, hade rest i Tyskland
och påstod att de tyska studenterna
voro "les étrès les plus dégoritants
de monde" – Trött vandrade jag med.
Arthur och den glädeliga Mr Gorin de
la Filade till qvartier latin, och höra
på morgonkulan till sängs. – Jag har
således varit på rigtigt väl, och skall
i början af nästa vecka gå på
visit till Mme d 'Connor. Som hon
är sträng katholik blir der inga baler
eller soirées dansantes" under fastän
man talar bara franska pris hen-
ne, högst sällan engelska. Och nu
är mitt papper totalt slut, och jag
måste sluta. Farväl älskade Mamma
ma, förlåt mitt dröjsmål med brefve
Jag skall i nästa vecka reparerar mitt
slarf. – Var icke Viola Ls uppträd
dande egendomligt? Dock är det kanske
bäst att ej tala om det! Wer Filip
den tycka att det är taktlöst. Helsa
alla från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev med berättelsen om föreställningen för fru Zilliacus kom som en överaskning tidigare än väntat.

  Alexandra Edelfelt Ida Charlotta Zilliacus
 • Jac. Ahrenberg och lilla Karl Bäck har anlänt till Paris.

  Paris Johan Jacob Ahrenberg Karl Bäck
 • Som Edelfelt redan berättat hade Julian Alden Weir bjudit Charles-Edouard Dubois, Alfred Henri Berthoud och Paul Robert hem på morgonkaffe; kvällen före hade Weir gått till amerikanska klubben och bjudit tolv personer till; de hade inte tillräckligt med koppar och teskedar och gick därför på morgonen till Crèmerie de Buci och Crèmerie de Lyon, men fick inte låna deras koppar och skedar; conciergens [vaktmästarens] fru räddade dem med att bistå med allt de behövde.

  Crèmerie de Buci Crèmerie de Lyon Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud Paul Robert Charles-Edouard Dubois
 • Paul Robert stannade kvar hos Edelfelt och Julian Alden Weir och tröstat Edelfelt angående kompositionen som Jean-Léon Gérôme skällt ner.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Paul Robert
 • Edelfelt gjorde en promenad på Champs Elysées och såg miss Sarah Austin med mor och syster i folkvimlet.

  Champs-Élysées Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin
 • Karnevalen har börjat men är inte lika rolig som den i Antwerpen.

  Antwerpen
 • Fortsättning lördagen.

 • Edelfelt är förargad på sig själv och hela världen för att han inte fått någonting gjort under veckan då de varit lediga från École des Beaux Arts; Viola Lewins ankomst är en orsak, men även andra omständigheter har bidragit.

  École des Beaux-Arts Viola Levin
 • Edelfelt har fått brev från August Eklöf, som väntas till Paris och ber Edelfelt vara hans guide under en vecka; Eklöf har ännu inte anlänt.

  Paris August Eklöf
 • På måndagmorgonen reste Edelfelt till Clichy för att med Peyrot måla barnmodell, men Peyrot hade glömt bort hela saken.

  Clichy Peyrot
 • På eftermiddagen gick han till rue Miromésnil för att lämna en bok till Pauline Ahlberg, och stannade där till kl. 6; följande dag på tisdagen hade Adolf von Becker ordnat en vacker ung kvinnomodell i finsk dräkt för sin tavla, men modellen dök inte upp förrän kl. 2 och Edelfelt hann bara göra huvudet och sidenduken i akvarell innan det blev för mörkt och han måste sluta.

  Pauline Ahlberg Adolf von Becker
 • På tisdag kväll var Edelfelt på stor bal hos Madame O'Connor; han hade fått en inbjudan genom sin vän från tiden i Antwerpen Robert Arthur.

  Antwerpen Robert Arthur O'Connor
 • Följande morgon väcks Edelfelt av sin bolagist [rumskamrat] Julian Alden Weir, som meddelar att Viola Lewin oanmäld väntar i andra rummet; Edelfelt söker upp henne på Hotell Splendid nära Louvren senare på dagen, men får vänta flera timmar innan hon dyker upp; Edelfelt har aldrig sett en så dåligt arrangerad resa, det är inte passande att ett "ungt fruntimmer" bor ensam på hotell; hon som bott på en pension i Genève kunde ha ordnat en rekommendation till något "fruntimmer" i Paris; hennes familj hade inte heller försett henne med skriftliga rekommendationer till greve Horn, som de bad henne söka upp; inte heller hennes kusin "baron de Lewin" som är gift med en parisiska och vistas i Nizza hade gett henne några anvisningar; Edelfelt kommer överens med Viola om att träffas följande dag för att gå till Luxembourg.

  Paris Nice Louvren Luxembourgträdgården Genève Luxembourgpalatset Hôtel Splendid Julian Alden Weir Viola Levin Christer Horn af Åminne John Levin
 • Torsdagmorgon gick Edelfelt till Adolf von Becker för att fortsätta sin akvarell, men modellen dök inte upp och hon meddelade att hon var sjuk.

  Adolf von Becker
 • Viola Levin kom inte till deras möte på Splendide Hôtel, så Edelfelt lämnade sitt kort och gick och hjälpte Jaakko (Jac.) Ahrenberg med en gravyr; på kvällen gick han med Ahrenberg på théâtre Français för att se pjäsen "demi-monde"; Sophie Croizette var mästerlig, herrarna Louis Delaunay och Edmond Got mycket bra, Madame Broizat var som alltid förtjusande i de naiva oskyldiga rollerna; Ahrenberg tyckte det var tråkigt och är troligen den första som somnat på detta spännande stycke av Alexandre Dumas.

  Théâtre-Français Hôtel Splendid Johan Jacob Ahrenberg Sophie Croizette Louis Delaunay Edmond Got Broizat Alexandre Dumas
 • Då Edelfelt kom hem från teatern låg Julian Alden Weir sjuk i feber och Edelfelt fick sköta honom för att svetta ut febern; följande morgon kom Dewey Bates och de ställde till frukost.

  Julian Alden Weir Dewey Bates
 • En betjänt från Splendide Hôtel kom med ett brev från Viola Lewin, som bad Edelfelt att inte vara arg över att hon inte dök upp föregående dag, hon hade kommit fem minuter efter han gick; fröken Lewin bad honom komma till hotellet kl. 6 samma dag; hon ville gå på théâtre Français, de gav Philiberte och L'Avare, och Edelfelt gick med på förslaget för att få kvällen att gå; han fick stå för alla kostnader, han måste köpa de dyrare platserna för 5 francs på andra raden eftersom de billigare platserna var slut och man inte kunde gå med ett "fruntimmer" på parterren, paradiset eller fjärde radens sidologer; p.g.a. utgifterna får Edelfelt glömma tanken på att kunna köpa en ny hög hatt.

  Théâtre-Français Hôtel Splendid Viola Levin Philiberte
 • Pauline Ahlberg har erbjudit sig att ta med Viola Lewin till Cluny; fröken Lewin lär ha en bekant fru från Schweiz men denna har inte tid att följa runt med henne; fröken Lewin är så bortkommen i Paris och väntar på August Eklöf, som hon skall åka tillsammans med till London.

  Paris London Schweiz Musée de Cluny Pauline Ahlberg August Eklöf Viola Levin
 • En ny förargelse inträffade när Edelfelt på lördagmorgonen åkte till Adolf von Becker och kaminen började röka in; de måste sända hem modellen, som inte kom tillbaka senare på dagen då allt var i ordning och det blev inte mycket av tecknandet.

  Adolf von Becker
 • Då Edelfelt kom hem hade Julian Alden Weir varit hemma hela dagen utan att conciergen kommit och tagit hand om honom; Dewey Bates tittade in och de har gjort upp eld och tillreder en stilla diner [middag] på te, smör och bröd, ost och stekta äpplen, medan Bates läser högt Washington Irving.

  Julian Alden Weir Dewey Bates Washington Irving
 • Brevet fortsatt på söndagsmorgonen.

 • Pauline Ahlberg har legat i feber och ber Edelfelt besöka henne på kvällen.

  Pauline Ahlberg
 • Balen hos madame O’Connor var på fastlagstisdagen; Madame O'Conner är änka, av rik gammal irländsk familj, och bor i det engelsk-amerikanska kvartert i Champs-Elysées; hennes två döttrar är inte vackra men behagliga flickor; Edelfelt kom med Robert Arthur och kände sig som i en annan värld bland all den rika glansen; den vackraste var Mademoiselle Da Costa från Nizza, vars far skall ha gjort sig en förmögenhet i Ostindien; toiletterna [klänningarna] var extravaganta och Alexandra Edelfelt vet kanske att kvinnorna nu åter snörar sig mycket och liven går i ett med klänningen; en annan "reine du bal" [balens drottning] var en ung amerikanska från New-Orleans; Edelfelt dansade med en "rätt ful och gammal" fransk aristokratisk fröken som "jämrade" sig över revolutionerna och frågad om Edelfelt varit på bal i l'Elysée hos president Mac-Mahon, där hon nyligen varit; Edelfelt dansade också med Mademoiselle da Costa.

  Nice Champs-Élysées Ostindien New Orleans Élyseepalatset Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Robert Arthur O'Connor O'Connor Da Costa
 • På balen träffade Edelfelt och Robert Arthur, en jurisstudent och en arkitekt, en Monsieur Gorin de la Filade, och de gick efteråt på ett kafé mitt emot Valentino, Rue St honoré, där en stora maskeradbal pågick; med jurisstudenten, som var från Strasbourg, talade Edelfelt om Helsingfors universietet; jurisstudenten hade rest i Tyskland och han gladde sig åt att höra att de finska studenterna inte var tyskt sinnade och inte hade dueller och bierkneifen [bierkneipen, ölstuga]; trött vandrade Edelfelt med Arthur och Gorin de la Filade hem till quartier latin; nästa vecka skall Edelfelt gå på visit till Madame O'Connor, som är sträng katolik, så det blir inga baler eller "soirées dansantes" under fastan.

  Helsingfors Tyskland Quartier Latin Salle Valentino Strasbourg Robert Arthur O'Connor Gorin de la Filade
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och frågar om inte Viola Lewins uppträdande var egendomligt; Julian Alden Weir och Filip Forsten tycker att Violas uppträdande är taktlöst.

  Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir Filip Forstén Viola Levin